Rytuał

W dwie­ście dwu­dzie­stym siód­mym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas uda­je się do Skan­dy­na­wii, by uczcić pamięć Rober­ta i wraz z jego przy­ja­ciół­mi poznać tajem­ni­ce miej­sco­wych lasów. Jak adap­ta­cja powie­ści Ada­ma Nevil­le­’a spraw­dza się na tele­wi­zyj­nym ekra­nie? Czy film Davi­da Bruck­ne­ra zdo­łał powie­dzieć cokol­wiek nowe­go w tema­cie prze­klę­tych lasów i opusz­czo­nych, leśnych chat? W jaki spo­sób „Rytu­ał” od Net­flik­sa stra­szy? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.