Przegląd komiksowy 8

Po dwóch latach prze­rwy spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią Poznań­ski Festi­wal Sztu­ki Komik­so­wej powró­cił we w peł­ni sta­cjo­nar­nej for­mie. Jer­ry skrzęt­nie sko­rzy­stał z tego fak­tu, a dziś posta­no­wił o tej impre­zie (i zaku­pach na niej poczy­nio­nych) co nie­co opowiedzieć.

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:01:00 – Rela­cja z Poznań­skie­go Festi­wa­lu Sztu­ki Komik­so­wej A.D. 2022
  • 00:11:10 – D‑emonology
  • 00:19:53 – Miłość
  • 00:25:05 – The Thing vs Ghost vs The Omen

Pre­lek­cji i spo­tkań autor­skich może­cie posłu­chać tutaj.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.