Zabójcze zaklęcie

W trzy­sta dzie­więć­dzie­sią­tym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia zmę­czo­ny życiem Szy­mas otwie­ra biu­ro detek­ty­wi­stycz­ne w magicz­nym Los Ange­les lat czter­dzie­stych. Z bra­ku klien­tów oglą­da i oma­wia „Zabój­cze zaklę­cie” (1991), tj. cudow­ną pro­duk­cję HBO, o któ­rej praw­do­po­dob­nie więk­szość osób nigdy nie sły­sza­ła. Czy moż­na stwo­rzyć uda­ną kome­dię noir z ele­men­ta­mi fan­ta­sy, hor­ro­ru i gore? Ile tutaj Harry’ego Dres­de­na, Kró­li­ka Roge­ra i Humphrey’a Bogar­ta? Na jakie smacz­ki mogą liczyć fani gro­zy? Jak pre­zen­tu­ją się fil­mo­we potwo­ry? W jaki spo­sób Love­craft odmó­wi uro­dzi­wej dzie­wi­cy udzia­łu w ero­tycz­nej cere­mo­nii? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.