Stephen King poleca #1: Wstręt

Wstręt – jeden z naj­waż­niej­szych fil­mów Roma­na Polań­skie­go, to doj­rza­łe, psy­cho­lo­gicz­ne stu­dium obłę­du mło­dej kobie­ty. W postać psy­cho­pa­tycz­nej Bel­gij­ki wcie­la się zja­wi­sko­wa Cathe­ri­ne Deneu­ve. Film nie pró­bu­je docie­kać przy­czyn zagu­bie­nia i samot­no­ści dziew­czy­ny, nie sta­ra się rów­nież zna­leźć wyja­śnie­nia dla jej sza­leń­stwa. Kame­ra reje­stru­je jej życie, tak zewnętrz­ne, jak i wewnętrz­ne, uka­zu­jąc halu­cy­na­cje, lęki i nie­ustan­ne poczu­cie zagrożenia.

W czter­dzie­stym dru­gim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK star­tu­je­my z nową serią. Tym razem za mikro­fo­nem samo­dziel­nie sta­nął Łukasz Sku­ra i to on raz w mie­sią­cu będzie na łamach pod­ca­stu oma­wiał fil­my szcze­gól­nie pole­ca­ne przez Ste­phe­na Kin­ga. Na pierw­szy rzut idzie „Wstręt” Roma­na Polań­skie­go. Łukasz oma­wia film, oce­nia go i sta­ra się zna­leźć wpły­wy obra­zu na twór­czość Kin­ga. Dziś tak­że na ekra­ny kin wcho­dzi kolej­ny film tego reży­se­ra, zanim jed­nak obej­rzy­cie nową „Rzeź” w wyko­na­niu Roma­na Polań­skie­go, posłu­chaj­cie jakiej „rze­zi” dopu­ścił się w 1965 roku.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.