Komiks Mroczna Wieża

„Czło­wiek w czer­ni ucie­kał przez pustynię,
a rewol­we­ro­wiec podą­żał w ślad za nim”
Tymi oto sło­wa­mi Ste­phen King przed­sta­wił milio­nom czy­tel­ni­ków Rolan­da – rewol­we­row­ca, któ­ry nie­stru­dze­nie poszu­ku­je tajem­ni­czej Mrocz­nej Wie­ży, prze­mie­rza­jąc po dro­dze zie­mie peł­ne nie­bez­pie­czeństw, sta­ro­żyt­nej tech­no­lo­gii i śmier­cio­no­śnej magii. Teraz, w komik­sach doglą­da­nych oso­bi­ście przez same­go Kin­ga, odkry­ta zosta­ła prze­szłość Rolanda!
Seria ta – peł­na wspa­nia­łych rysun­ków Jae Lee i Richar­da Isa­no­ve, w adap­ta­cji asy­stent­ki Ste­phe­na Kin­ga, Robin Furth (autor­ki „Ste­phen Kin­g’s The Dark Tower: A Con­cor­dan­ce”), i ze sce­na­riu­szem Pete­ra Davi­da – zagłę­bia się w począt­ki dzie­jów Rolan­da, i jest dosko­na­łym wpro­wa­dze­niem w nie­wia­ry­god­nie dopra­co­wa­ny świat Mrocz­nej Wie­ży; dłu­go­let­ni wiel­bi­cie­le będą z zapar­tym tchem zagłę­biać się w przy­go­dy, o któ­rych zale­d­wie napo­mknię­to w powie­ści. Obej­rzyj­cie począt­ki nowo­cze­sne­go kla­sy­ku lite­ra­tu­ry fantasy!
W trzy­dzie­stym dru­gim odcin­ku pod­ca­stu Radio SK bar­dzo ogól­ni­ko­wo i bez spo­ile­rów oma­wiam pierw­szą 30-zeszy­to­wą komik­so­wą serię „Mrocz­na Wieża”.


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.