CSI: Vegas – sezon 1

Po sze­ściu latach od emi­sji ostat­nie­go odcin­ka „Kry­mi­nal­nych zaga­dek Las Vegas”, sta­cja CBS posta­no­wi­ła powró­cić z – tak popu­lar­ną w ostat­nich latach – limi­to­wa­ną serią bazu­ją­cą na ory­gi­nal­nych posta­ciach. Tak otrzy­ma­li­śmy „CSI: Vegas”, któ­re po dobrym przy­ję­ciu przez widzów zosta­ło szyb­ko prze­dłu­żo­ne na kolej­ny sezon. Wiel­ki fan „CSI”, czy­li Jer­ry zapra­sza dziś na nostal­gicz­ny powrót w prze­szłość i jed­no­cze­śnie opo­wieść o naj­now­szej odsło­nie seria­lu. Dla­cze­go Jer­ry tak bar­dzo ceni pierw­sze „CSI”, któ­re wyewo­lu­owa­ło póź­niej w całą fran­czy­zę? Jak wypa­da naj­now­sza odsło­na seria­lu? Czy nowa eki­pa trzy­ma wyso­ki poziom poprzed­ni­ków? Jak spraw­dzi­ło się opar­cie głów­ne­go wąt­ku na iko­nicz­nych posta­ciach zna­nych z wcze­śniej­szych sezo­nów? Czy „spra­wy tygo­dnia” nadal potra­fią zasko­czyć i zain­te­re­so­wać widza? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.