Koniec warty

Spek­ta­ku­lar­ne zamknię­cie try­lo­gii o eme­ry­to­wa­nym detek­ty­wie Bil­lu Hodgesie.

W sali nr 217 Kli­ni­ki Trau­ma­tycz­nych Uszko­dzeń Mózgu prze­bu­dzi­ło się coś złego.

Czy leżą­cy w niej pacjent, Bra­dy Harts­field, słyn­ny Zabój­ca z Mer­ce­de­sa, jest rze­czy­wi­ście tyl­ko nie­zdol­nym do kon­tak­tu ze świa­tem „warzyw­kiem” i – jak twier­dzą leka­rze – nie ma szans na poprawę?

Detek­tyw Bill Hod­ges jakoś w to nie wie­rzy, a jego podej­rze­nia nasi­la­ją się, gdy docho­dzi do samo­bójstw ludzi, któ­rzy przed sze­ścio­ma laty ucier­pie­li pod­czas Masa­kry Mer­ce­de­sem. I nie myli się. Harts­field nie tyl­ko odzy­skał peł­nię władz umy­sło­wych, ale i odkrył w sobie nowe zdol­no­ści: tele­ki­ne­zy oraz wni­ka­nia w umy­sły innych ludzi. A to w przy­pad­ku psy­cho­pa­ty może się oka­zać tra­gicz­ne w skutkach.

Poli­cja jak to poli­cja, chce mieć świę­ty spo­kój. Zno­wu więc wyglą­da na to, że powstrzy­ma­nie sza­leń­ca – któ­ry jest tym bar­dziej nie­bez­piecz­ny, że inter­net pozwa­la mu nie­skoń­cze­nie roz­sze­rzać pole dzia­ła­nia – spad­nie na Bil­la Hod­ge­sa i dwo­je jego przy­ja­ciół, Hol­ly Gib­ney i Jerome’a Robinsona.

W 240. odcin­ku pod­ca­stu Radio SK, gościem audy­cji jest Seba­stian „burial” Kubań­czyk – aktu­al­nie autor ser­wi­su Kingowiec.pl, wiel­ki fana­tyk Ste­phe­na Kin­ga, zna­ny w fan­do­mie już od lat dzie­więć­dzie­sią­tych, kie­dy pro­wa­dził stro­nę Ste­phen King – Pan Gro­zy. Tema­tem dys­ku­sji jest książ­ka „Koniec war­ty”, któ­ra wczo­raj mia­ła świa­to­wą pre­mie­rę a dzi­siaj tra­fi na pol­skie pół­ki sklepowe.

0:00:00 – 0:02:23 – Wprowadzenie
0:02:24 – 0:16:17 – Poprzed­nie tomy wcho­dzą­ce w skład  trylogii
0:16:37 – 0:22:35 – Pro­mo­cja „Koń­ca war­ty” i okład­ki serii
0:22:50 – 0:46:16 – Dys­ku­sja bez spo­ile­rów o książ­ce „Koniec warty”
0:47:27 – 1:02:43 – Stre­fa spoilerowa

W „Koń­cu war­ty” Ste­phen King wpro­wa­dza do powie­ści detek­ty­wi­stycz­nej to, co jest jego zna­kiem fir­mo­wym – ele­men­ty para­nor­mal­ne. Ku rado­ści fanów obu gatunków!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Sebastian Kubańczyk

https://kingowiec.pl

Fanatyk Kinga i zapalony czytacz Maberry'ego, Ketchuma, Strauba i pulpy rodem z lat 80-tych i 90-tych, na której się wychował. Regularnie wraca do "Podziemnego kręgu", "Szklanej pułapki" i "Zaginionego Horyzontu", nie gardzi ani kinem ambitnym, ani główno(i gówno)nurtowym. Zawsze wyczekuje nowej płyty KULTU, zdarza mu się godzinami słuchać Goblina czy Carpentera (ocierając co jakiś czas łezkę w oku). Podcastuje tylko gościnnie.