Przecast 35 – Za otwartymi dziećmi

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu dys­ku­sja zosta­ła podzie­lo­na na dwa seg­men­ty. W pierw­szym z nich roz­ma­wia­my o obec­nej sytu­acji (pop)kultury i tego jak pan­de­mia wpły­wa na twór­ców, dys­try­bu­to­rów i odbior­ców kul­tu­ry. W dru­giej ser­wu­je­my prze­gląd fil­mów, któ­re nad­ro­bi­li­śmy w ostat­nim cza­sie. Szcze­gó­ło­wy plan tra­dy­cyj­nie znaj­dzie­cie poniżej: 

  • 00:02:20 – prze­kła­da­nie pre­mier vs kul­tu­ra on-line – o sytu­acji (pop)kultury oraz szan­sach i zagro­że­niach jakie nie­sie obec­na sytuacja

Prze­gląd filmowy:

  • 00:06:10 – 00:10:41 – „Blo­od­shot” – chy­bio­ny strzał
  • 01:00:50 – „Woj­na Gwiazd” – powra­ca­my do wyjąt­ko­we­go doku­men­tu, teraz dostęp­ne­go on-line
  • 01:05:00 – „Bia­ły Wilk: Histo­ria kom­pu­te­ro­we­go Wiedź­mi­na” – jako­ścio­wy mate­riał o naro­dzi­nach fenomenu 
  • 01:08:23 – „Śledz­two Spen­se­ra” (oraz „6 Under­gro­und”) – czy popu­lar­ność idzie w parze z jakością?
  • 01:17:00 – „Sic­cin” – turec­kie demo­ny w ataku! 
  • 01:25:30 – „Sonic. Szyb­ki jak bły­ska­wi­ca” – cza­sem war­to posłu­chać fanów
  • 01:33:12 – „Straż­ni­cy cno­ty” – mądra kome­dia o zabar­wie­niu erotycznym?
  • 01:40:15 – „Plat­for­ma” – wal­ka klas w hisz­pań­skiej dystopii
  • 01:46:55 – „Za nie­bie­ski­mi drzwia­mi” – fami­lij­na przy­go­da z trau­mą i hor­ro­rem w tle

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.