Kraina wiecznego szczęścia

Śmierć przy­ja­cie­la z dzie­ciń­stwa spra­wia, że sta­rze­ją­cy się foto­graf Bob­by Gar­field wra­ca do mia­stecz­ka, w któ­rym dora­stał i gdzie jako jede­na­sto­la­tek prze­żył nie­zwy­kłe waka­cje. Odży­wa­ją wspo­mnie­nia o przy­jaź­ni z tajem­ni­czym męż­czy­zną, któ­ry wynaj­mo­wał pokój w domu Boby­’e­go i jego mat­ki. Histo­ria o przy­jaź­ni, odwa­dze i sztu­ce wybaczania.

W sie­dem­dzie­sią­tym szó­stym odcin­ku pod­ca­stu Radio SK… tro­chę tak na zakoń­cze­nie kolej­nych waka­cji i kolej­ne­go lata, oma­wiam film, któ­ry ide­al­nie nada­je się na ten week­end. Jeśli mie­li­ście oka­zję prze­żyć w tym roku kil­ka let­nich przy­gód to dobry moment by je powspo­mi­nać, jeśli nie to zawsze moż­na prze­nieść się na chwi­lę do kra­iny dzie­ciń­stwa… albo po pro­stu obej­rzeć przy­go­dy innych. Zapra­szam wszyst­kich do Kra­iny wiecz­ne­go szczęścia.

Pro­mo odcinka

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.