Przecast 25 – Star Wars Celebration 2019

Wita­my w Prze­ca­ście, czy­li w prze­ko­zac­kim prze­glą­dzie popkul­tu­ry z prze­ka­zem, tj. w regu­lar­nym cyklu luź­nych roz­mów twór­ców i przy­ja­ciół Kon­glo­me­ra­tu o tym, co aktu­al­nie dzie­je się w popkul­tu­rze. W tym tygo­dniu Man­do i Jer­ry spo­tka­li się, aby omó­wić Star Wars Cele­bra­tion A.D. 2019 i całe mnó­stwo new­sów, któ­re poja­wi­ły się przy oka­zji tej impre­zy.  Chło­pa­ki dys­ku­tu­ją mię­dzy inny­mi o „naj­bar­dziej tok­sycz­nym fan­do­mie świa­ta”, pierw­szych szcze­gó­łach dot. „Epi­zo­du IX”, tele­wi­zyj­nych Gwiezd­nych woj­nach dla małych i dużych, zapo­wie­dziach książ­ko­wo-komik­so­wych, pierw­szej od daw­na, sin­glo­wej grze video z uni­wer­sum oraz wie­lu innych kwe­stiach. Dokład­ny spis tema­tów znaj­dzie­cie poniżej:

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.