Titans – sezon 1

W ramach nad­ra­bia­nia zale­gło­ści w super­bo­ha­ter­skich seria­lach Man­do i Sick posta­no­wi­li omó­wić pre­mie­ro­wą pro­duk­cję z DC Uni­ver­se, czy­li „Titans”. Pierw­sze wra­że­nia chło­pa­ków były pozy­tyw­ne, a jak oce­nia­ją całość pierw­sze­go sezo­nu? Ile z prze­wi­dy­wań, o któ­rych dys­ku­to­wa­li przy oka­zji pilo­ta, zna­la­zło potwier­dze­nie? Czy seria­lo­we inkar­na­cje zna­nych posta­ci przy­pa­dły im do gustu? Na ile kon­struk­cja całe­go sezo­nu jest jego moc­ną stro­ną, a na ile wadą? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach usły­szy­cie w dzi­siej­szej audycji!


Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.