Ultimate Spider-Man. Tom 1

Na prze­ło­mie tysiąc­le­ci sce­na­rzy­sta Brian Micha­el Ben­dis oraz rysow­nik Mark Bagley posta­no­wi­li opo­wie­dzieć na nowo kla­sycz­ne przy­go­dy Pete­ra Par­ke­ra – nasto­lat­ka, któ­ry na sku­tek ugry­zie­nia przez zmu­to­wa­ne­go gene­tycz­nie pają­ka uzy­skał super­mo­ce oraz poznał bla­ski i cie­nie super­bo­ha­ter­skie­go życia.

Co wyróż­nia imprint Marvel Ulti­ma­te? Na ile sam Ben­dis wie­rzył w sens swo­jej pra­cy? Czy kolej­na odsło­na ori­gi­nu Spi­der-Mana może nas czymś zasko­czyć? Jak komiks skie­ro­wa­ny do mło­de­go odbior­cy ode­brał Szy­mas (29)? Jakie są wady i zale­ty rysun­ków Bagleya? Posłuchajcie!

Komiks „Ulti­ma­te Spi­der-Man. Tom 1” kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.