Kosiarz umysłów

W 440. odcin­ku Radia SK po dłuż­szej prze­rwie powra­ca ter­cet fil­mo­wych pod­ca­ste­rów w skła­dzie: Hubert „Man­do” Span­dow­ski, Rafał „Sick” Siciń­ski i Marek „Rychu” Wyszyń­ski. Dzi­siaj na warsz­tat bie­rze­my film, któ­re­go próż­no szu­kać na listach kin­go­wych ekra­ni­za­cji, kaso­wy prze­bój z koń­ca XX wie­ku – „Kosia­rza umy­słów”. Oma­wia­my jego burz­li­wy zwią­zek ze Ste­phe­nem Kin­giem, ale tak­że oce­nia­my go w ode­rwa­niu od tej histo­rii. Ana­li­zu­je­my, jak oce­nia­li­śmy go w cza­sach, gdy wir­tu­al­na rze­czy­wi­stość była postra­chem ówcze­snych folia­rzy, i jak odbie­ra­my ponow­ny seans na począt­ku trze­ciej deka­dy XXI wie­ku. Porów­nu­je­my wer­sję reży­ser­ską i kino­wą, a tak­że punk­tu­je­my plu­sy i minu­sy fil­mu na róż­nych polach. Jeśli chce­cie dowie­dzieć się, jak oce­nia­my naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­ną „ekra­ni­za­cję” opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kin­ga i jedy­ny film, któ­ry decy­zją sądu został wyrzu­co­ny z tego zacne­go gro­na, zapra­sza­my na dzi­siej­szą audycję.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Rafał Siciński

http://brzuchwieloryba.blogspot.com

Urodziłem się w połowie lat 80tych i tamta dekada jest najbliższa mojemu sercu. Lubię popkulturę w prawie wszystkich jej przejawach (poza tańcem w telewizji i programami reality show). Jestem miłośnikiem dobrej fantastyki: przede wszystkim horroru i science fiction.

Marek Wyszyński

Typowy dzieciak urodzony w latach '80. Kocha gry komputerowe, horror, nie pogardzi dobrym fantasy, czy science fiction. Uwielbia seanse złych filmów, ale tylko w dobrym towarzystwie.