Pierwsze wrażenia – True Detective (sezon 3)

Po czte­rech latach Nic Piz­zo­lat­to wra­ca z trze­cią odsło­ną seria­lu „True Detec­ti­ve”. Jer­ry, jako wiel­ki fan tej pro­duk­cji, posta­no­wił spraw­dzić jak pre­zen­tu­je się otwar­cie kolej­ne­go sezo­nu i podzie­lić się swy­mi pierw­szy­mi wra­że­nia­mi. Czy tra­ile­ry słusz­nie budzi­ły sko­ja­rze­nia z kli­ma­tem zna­nym z pierw­szej serii? Jak wypa­da zawią­za­nie akcji i na ile twór­com uda­ło się zain­try­go­wać widzów? Czy jest szan­sa, że dosta­nie­my kolej­ną świet­ną opo­wieść? Posłuchajcie!

Dla zain­te­re­so­wa­nych pole­ca­my rów­nież arty­kuł Jer­ry­’e­go o pierw­szym sezonie.


Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.