Spider-Man i Czarna Kotka. Zło, które ludzie czynią

Feli­cia Har­dy wyru­sza do Nowe­go Jor­ku w poszu­ki­wa­niu zagi­nio­nej zna­jo­mej. W tym samym cza­sie Spi­der-Man pro­wa­dzi śledz­two w spra­wie chłop­ca, któ­ry przedaw­ko­wał heori­nę, choć sek­cja nie wyka­za­ła, by w jaki­kol­wiek zna­ny spo­sób przy­jął nar­ko­tyk. Pozor­nie nie­zwią­za­ne spra­wy spla­ta­ją losy naszych boha­te­rów, pro­wa­dząc ich pro­sto do apar­ta­men­tu miej­sco­we­go gwiaz­do­ra fil­mo­we­go powią­za­ne­go z nie­ja­kim Panem Brown­sto­nem. Nar­ko­ty­ko­wa intry­ga oka­zu­je się być jedy­nie pre­lu­dium do innej opo­wie­ści. Histo­rii o prze­mo­cy sek­su­al­nej. Gwał­tach. Kazi­rodz­twie. I pedofilii.

„Zło, któ­re ludzie czy­nią” to sze­ścio­ze­szy­to­wa mini­se­ria napi­sa­na przez Kevi­na Smi­tha i zilu­stro­wa­na przez Terry’ego Dodso­na. Jak wyglą­da spo­tka­nie Pete­ra i Feli­cii po latach? Jak deli­kat­na kwe­stia prze­mo­cy sek­su­al­nej wpi­su­je się w kon­wen­cję komik­su super­bo­ha­ter­skie­go? Jak nie­zbyt sub­tel­ne rysun­ki Dodso­na spraw­dza­ją się przy takiej fabu­le? Czy tę nie­przy­jem­ną opo­wieść moż­na komuś pole­cić? Posłuchajcie…

Komik­s „Spi­der-Man i Czar­na Kot­ka. Zło, któ­re ludzie czy­nią” może­cie kupić w skle­pie wydaw­nic­twa Egmont.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.