Wiadomości z Martwej Strefy – 083 – Filmowe wydanie specjalne

Po kil­ku tygo­dniach nowe­go regu­lar­ne­go publi­ko­wa­nia audy­cji w ramach Radia SK, powra­ca­my rów­nież z cyklem „Wia­do­mo­ści z Mar­twej Stre­fy”. Dzi­siaj mamy dla was odci­nek spe­cjal­ny, w któ­rym ogra­ni­cza­my się do new­sów, zapo­wie­dzi i cie­ka­wo­stek fil­mo­wych z ostat­nich sze­ściu mie­się­cy. Nową odsło­nę cyklu cha­rak­te­ry­zo­wać będzie też nie­co inna for­mu­ła. Odcin­ki są nagry­wa­ne „na żywo” i publi­ko­wa­ne bez mon­ta­żu. Jest więc bar­dziej luź­no, spon­ta­nicz­nie i bez prze­ryw­ni­ków muzycz­no-dźwię­ko­wych, któ­re do tej pory cha­rak­te­ry­zo­wa­ły pod­ca­sty z cyklu „Wia­do­mo­ści z Mar­twej Strefy”. 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.