Pierwsze wrażenia – The Birch


Man­do i Jer­ry zapra­sza­ją dziś na dość wyjąt­ko­we pierw­sze wra­że­nia. Wyjąt­ko­we, bo i oma­wia­na pro­duk­cja do stan­dar­do­wych nie nale­ży. Na kon­glo­me­ra­to­wy warsz­tat tra­fia bowiem „The Birch”, czy­li serial dostęp­ny w ramach Face­bo­ok Watch. W tym momen­cie zapew­ne Wasze brwi wędru­ją moc­no w górę, bo jak­że to tak? Face­bo­ok pro­du­ku­je seria­le?! Dokład­nie tak. Do tego w kon­wen­cji gro­zy, bo wspo­mnia­ne „The Birch” to roz­wi­nię­cie hor­ro­ro­we­go shor­ta od Crypt tv. Chło­pa­ki zasta­na­wia­ją się nad kon­cep­cją seria­li dostęp­nych w ramach plat­for­my Face­bo­ok, oma­wia­ją krót­ko pier­wo­wzór „The Birch”, a następ­nie oce­nia­ją pierw­sze trzy odcin­ki seria­lu. Czy to, co było siłą shor­ta, dzia­ła i tutaj? Na ile pierw­sze epi­zo­dy potra­fią zain­try­go­wać, wcią­gnąć i prze­stra­szyć widza? Jak pre­zen­tu­ją się aktor­stwo i stric­te fil­mo­wa robo­ta? Czy obej­rzy­my serial do koń­ca? Posłuchajcie!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.