Otwarte drzwi – część 1

Pod koniec roku 2021 wydaw­nic­two C&T ura­czy­ło nas kolej­nym zbior­kiem z „zaku­rzo­ną gro­zą”. Tym razem dosta­li­śmy czte­ry nowe­le szkoc­kiej pisar­ki Mar­ga­ret Oli­phant. Sku­ra ponow­nie chciał otwo­rzyć drzwi do Biblio­te­ki Gro­zy, ale oka­za­ło się, że drzwi są… otwar­te! Ba dum psst! I owe „Otwar­te drzwi” Sku­ra czy­ta i spoj­le­ro­wo recen­zu­je od koń­ca, czy­li od naj­krót­sze­go opo­wia­da­nia. W dzi­siej­szej audy­cji dru­ga poło­wa zbior­ku, a w niej teksty:

  • Por­tret (The Portrait)
  • Okno biblio­te­ki (The Libra­ry Window)

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.