Żarłok w Nocnym Radiu – retransmisja

Zapra­sza­my Was dziś bar­dzo ser­decz­nie na retrans­mi­sję wywia­du z Żar­ło­kiem! Wywiad pro­wa­dzi: Kra­wiec. Pano­wie roz­ma­wia­ją o kuli­nar­nych tren­dach, cele­bry­tach, kuch­ni stre­et food, a tak­że o autor­skim pro­jek­cie gościa – Żar­łok TV.  Niska jakość mikro­fo­nu w lap­to­pie Żar­ło­ka nie prze­szko­dzi­ła dys­ku­tan­tom nagrać ponad dwóch (!) godzin rozmowy.

www.nocneradio.pl

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.