American Horror Stories – Drive/Milkmaids

Minę­ły dwa tygo­dnie, czas zatem zapro­sić Was na omó­wie­nie dwóch kolej­nych odcin­ków „Ame­ri­can Hor­ror Sto­ries”. Dziś w menu „Dri­ve” ze sce­na­riu­szem Man­ny­’e­go Coto oraz „Milk­ma­ids” napi­sa­ne przez Our Lady J. Jak Man­do i Jer­ry oce­nia­ją zaba­wą z moty­wem miej­skiej legen­dy w „Dri­ve”? Czy zasko­czy­ło ich fina­ło­we roz­wią­za­nie zapro­po­no­wa­ne przez twór­ców w tym odcin­ku? Jak bar­dzo obrzy­dli­wy w odbio­rze jest seg­ment „Milk­ma­ids”? Czy sza­lo­na jaz­da i mno­gość wąt­ków prze­kła­da­ją się na satys­fak­cjo­nu­ją­cą opo­wieść? Czy serial utrzy­mu­je poziom? O tym wszyst­kim posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcin­ku. A zaczy­na­my od spro­sto­wa­nia do seg­men­tu „Dol­l­ho­use” (spo­ile­ro­we­go), koń­cząc spo­ile­ra­mi do „Dri­ve”.

Szcze­gó­ło­wą roz­pi­skę znaj­dzie­cie poniżej:

  • 00:00:30 – Spo­ile­ry do odcin­ka Dollhouse
  • 00:05:24 – Drive
  • 00:16:00 – Milkmaids

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 00:31:20

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.