Jack Reacher tom 23: Nocna runda

Wysiadł na posto­ju, żeby roz­pro­sto­wać kości, i na wysta­wie lom­bar­du zoba­czył zna­jo­mo wyglą­da­ją­cy sygnet. Takie nosi­li kade­ci West Point, kie­dy tam stu­dio­wał. Jak to się sta­ło, że tra­fił do lom­bar­du w jakiejś dziu­rze? Chęć odkry­cia tej histo­rii to wystar­cza­ją­cy powód, by nie wsia­dać z powro­tem do auto­bu­su. A jest jesz­cze inny: infor­ma­cje o sygne­cie Reacher musi wycią­gać tak, że pyta­ne oso­by poża­łu­ją, że kie­dy­kol­wiek go spo­tka­ły. Co tym bar­dziej pod­sy­ca deter­mi­na­cję Reachera.

Książ­kę „Jack Reacher: Noc­na run­da” w inter­pre­ta­cji Toma­sza Sob­cza­ka kupi­cie w skle­pie Audioteka.pl.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.