Hexenberg: Ursula Hammel

W dwie­ście sześć­dzie­sią­tym szó­stym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas wybie­ra się do miej­sco­wo­ści Prud­nik, gdzie w 1577 doszło do pew­nej egze­ku­cji. Jak Oka­mi (Comic Cave) wyda­ło autor­ski pro­jekt Artu­ra Bier­nac­kie­go pt. „Hexen­berg. Ursu­la Ham­mel”? Co sta­no­wi trzon opo­wie­ści? Jak komiks ten wypa­da na tle „Prze­bu­dzo­nych legend”? O czym infor­mu­je załą­czo­ny do histo­rii epi­log? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.