Krótki metraż cz. 2: Drew Daywalt

W sto jede­na­stym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście Szy­mas powra­ca do tema­tu dostęp­nych w sie­ci hor­ro­rów krót­ko­me­tra­żo­wych. Po ostat­niej recen­zji doko­nań kolek­ty­wu FEWDIO prze­cho­dzi­my do pro­duk­cji spod zna­ku DAYWALT Fear Fac­to­ry. Któ­re pro­duk­cje naj­bar­dziej prze­ra­zi­ły Szy­ma­sa? Co skry­wa pokój numer 19? Czym jest złe cia­stecz­ko? Czy potwór miesz­ka pod łóż­kiem czy w lodów­ce? Tego wszyst­kie­go dowie­cie się w trak­cie odsłu­chu. Oraz w cza­sie seansu.

Shor­ty, o któ­rych wspo­mi­nam w podcaście:
1. Frid­ge Monster
2. Jud­ged
3. Suici­de Girl
4. The­re­’s No Such Thing…
5. Din­ner Date
6. Jack
7. Five Minu­tes Earlier
8. Ghost foota­ge I cap­tu­red on the Haun­ted Queen Mary
9. Dop­pel­gan­ger
10. The Kin­dred
11. The Bad Cookie
12. New Toy
13. The Clo­set
14. Room 19
15. The Many Doors of Albert Whale
16. Spo­onPod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.