Pierwsze wrażenia – Rodzice

Jed­nym ze skut­ków fali zamy­ka­nia wszel­kich dzia­łal­no­ści i insty­tu­cji spo­wo­do­wa­nej koro­na­wi­ru­sem, jest fakt, że Man­do o 6:00 rano utknął na przy­stan­ku. A dwie godzi­ny na mro­zie zaowo­co­wa­ły z kolei sean­sem pierw­sze­go odcin­ka seria­lu „Rodzi­ce” i spon­ta­nicz­nym nagra­niem pierw­szych wra­żeń w warun­kach polo­wych. Z dzi­siej­szej audy­cji dowie­cie się m.in. o tym co sły­chać ostat­nio u Man­do oraz czy prze­ry­so­wa­ny kosz­mar codzien­no­ści każ­de­go rodzi­ca w skon­den­so­wa­nej for­mie może być zabaw­ną rozrywką.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.