Niewidzialny człowiek

Nie­wi­dzial­ny dla słu­cha­czy pod­ca­ster nagrał audy­cję o nowej wer­sji „Nie­wi­dzial­ne­go czło­wie­ka” w reży­se­rii Leigha Whan­nel­la, (któ­re­go film „UPGRADE” recen­zo­wa­li­śmy na łamach Kon­glo­me­ra­tu). Sku­ra nagry­wał, wra­ca­jąc z kina IMAX samo­cho­dem, w któ­rym przed­nia szy­ba była tak zapa­ro­wa­na, że nie widział, dokąd jedzie. Zapra­sza­my zatem na wra­że­nia na gorą­co, bez rese­ar­chu, nagra­ne w dro­dze. A na koniec BONUS, czy­li cie­ka­wost­ki z pol­skiej fan­ta­sty­ki, o tym, że POLACY BYLI PIERWSI i to oni pierw­si stwo­rzy­li nie­wi­dzial­ne­go czło­wie­ka! (patrz: „Zacza­ro­wa­na gra: Zarys dzie­jów pol­skiej fan­ta­sty­ki nauko­wej” Anto­nie­go Smusz­kie­wi­cza). No i doceń­cie, że w ogó­le Sku­rę sły­szy­cie, bo pier­wot­ny plan był taki, aby cały pod­cast nagrać szeptem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.