Outsider – sezon 1 (dodatek specjalny)

Na gorą­co, od razu po prze­słu­cha­niu wczo­raj­sze­go pod­ca­stu, wiel­ki nie­obec­ny tam­tej audy­cji – Sku­ra – rów­nież oma­wia pierw­szy sezon seria­lu „Out­si­der”. Czy Łukasz zga­dza się z opi­nia­mi Man­da i Buria­la? Jak oce­nia tem­po seria­lu? Co sądzi o ścież­ce dźwię­ko­wej? Czy rów­nie pozy­tyw­nie wypo­wia­da się na temat roz­wo­ju posta­ci i decy­zji kastin­go­wych? I wresz­cie, jak osta­tecz­nie oce­nia sam serial i co sądzi na temat ewen­tu­al­nej kon­ty­nu­acji? O tym i wie­lu innych rze­czach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji. 

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.