The Wake Przebudzenie

W sto dwu­dzie­stym pią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Szy­mas odwie­dza dok­to­ra Lew­gow­da, zna­ne­go sze­rzej jako Isca, by poroz­ma­wiać o swo­im lecze­niu oraz o komik­sie The Wake Prze­bu­dze­nie. By moż­li­wie pre­cy­zyj­nie omó­wić dzie­ło Scot­ta Sny­de­ra, Seana Mur­phy­’e­go i Mat­ta Hol­ling­swor­tha Iscu i Szy­mas piją dużo wody, mącą, mie­sza­ją i regu­lar­nie odpły­wa­ją. Co przed­sta­wia okład­ka komik­su? Dla­cze­go został podzie­lo­ny na dwie czę­ści? Co łączy głów­ną boha­ter­kę pierw­szej mini­se­rii z Emmą Wat­son? Dla­cze­go del­fi­ny sur­fu­ją po śnie­gu? Skąd przy­cho­dzi­my? Dokąd zmie­rza­my? Co skry­wa­ją głę­bi­ny oce­anów? Dla­cze­go ludzie pła­czą? O tym wszyst­kim oraz o – zapew­ne – kil­ku­dzie­się­ciu innych temat roz­ma­wia­my w dzi­siej­szym Nawie­dzo­nym Podcaście.

Uwa­ga: do 12:52 Stre­fa pozba­wio­na szcze­gó­łów fabuły
12:52 – 50:09 Stre­fa recen­zji bez więk­szych spoilerów
50:18 – 1:25:57 Stre­fa spoilerowa
Recen­zja The Wytches

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie na blo­gu Nekro­po­li­tan. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Tomasz Lewgowd

http://iscariote.pl/

Miłośnik fantastyki i komiksów, który ma gorącą nadzieję, że czytnik ebooków niedługo stanie się standardem w każdym domu. Dodatkowo zawzięty kinoman nastawiony na kino amerykańskie i azjatyckie. Prowadzi bloga oraz autorską audycję popkulturową „Nerdoza” w Studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej.