Pierwsze wrażenia – BH90210

Serial „Bever­ly Hills 90210” powró­cił! Man­do bie­rze dziś na warsz­tat otwar­cie nowej pro­duk­cji sta­cji FOX. Opo­wia­da o feno­me­nie ory­gi­nal­nej serii oraz jaki wpływ wywar­ła na nie­go i wszyst­kich nasto­lat­ków dora­sta­ją­cych w latach dzie­więć­dzie­sią­tych. Czy Hubert cie­szył się z powro­tu sta­rej eki­py i jakie były jego ocze­ki­wa­nia? Czy nowa for­mu­ła jest fak­tycz­nie czymś nowym i nie­ty­po­wym i czy dobrze ją wyko­rzy­sta­no? Jak bar­dzo serial gra na nostal­gii i czy ma do zaofe­ro­wa­nia coś ponad to? I wresz­cie, dla kogo jest zro­bio­ne „BH90210”? O tym i wie­lu innych tema­tach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.