Ex Machina. Tom 4

Razem z Bria­nem K. Vau­gha­nem i Tonym Har­ri­sem dotar­li­śmy do czter­dzie­ste­go zeszy­tu „Ex Machi­ny” i przed­ostat­nie­go tomu komik­so­wych przy­gód Mit­chel­la Hun­dre­da. Czy w czwar­tym albu­mie Vau­ghan w koń­cu pod­pro­wa­dza nas pod wiel­ki finał? Jakie zasko­cze­nia cze­ka­ją pol­skich czy­tel­ni­ków? Czy się­gnię­cie po roz­wią­za­nia zna­ne z kina szpie­gow­skie­go okre­su zim­nej woj­ny spraw­dzi­ło się w tym kon­kret­nym przy­pad­ku? Jak wypa­da meta­opo­wieść zaser­wo­wa­na czy­tel­ni­kom z oka­zji czter­dzie­ste­go roz­dzia­łu histo­rii? O tym wszyst­kim i o wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

Ex Machi­nę kupi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.