Przegląd komiksowy 2

Zapra­sza­my na dru­gi odci­nek prze­glą­du komik­so­we­go! W tym tygo­dniu Jer­ry ponow­nie zabrał się za dwa tytu­ły ze staj­ni DC Comics, a prze­ciął je nie­ty­po­wą kon­ty­nu­acją kul­to­wej powie­ści Mary Shel­ley. Tym samym będzie­cie mie­li oka­zję posłu­chać o uzna­nej opo­wie­ści z Bat­ma­nem, czy­li „Sek­cie”, wyjąt­ko­wym „Fran­ken­ste­in żyje, żyje” i o świę­tu­ją­cej pierw­sze wystą­pie­nie Bat­ma­na w Detec­ti­ve Comics anto­lo­gii komik­so­wej zapre­zen­to­wa­nej w nume­rze #1027 tej serii. 

Dokład­ną roz­pi­skę pre­zen­tu­je­my poniżej:

  • 00:01:17 – „Sek­ta”
  • 00:11:12 – „Fran­ken­ste­in żyje, żyje”
  • 00:18:14 – „Detec­ti­ve Comics #1027”

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.