Zabij albo zgiń. Tom 4

Dylan tra­fił do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, gdzie mimo far­ma­ko- i psy­cho­te­ra­pii wciąż prze­śla­du­je go żąd­ny kolej­nych ofiar demon. Rów­no­cze­śnie w mie­ście poja­wia się naśla­dow­ca mści­cie­la, któ­ry ścią­ga na sie­bie uwa­gę poli­cji i rosyj­skiej mafii.

Jak zakoń­czy się roz­pi­sa­na na dwa­dzie­ścia zeszy­tów histo­ria pió­ra Eda Bru­ba­ke­ra? Czy sce­na­rzy­sta zdo­łał spraw­nie domknąć wąt­ki mafij­ne, poli­cyj­ne i oso­bi­ste oraz odpo­wie­dzieć na pyta­nie o gene­zę komik­so­we­go demo­na? Co Szy­mas i Jer­ry sądzą o kon­se­kwent­nie pierw­szo­oso­bo­wej, achro­no­lo­gicz­nej i łamią­cej czwar­tą ścia­nę nar­ra­cji? Czy opra­wa gra­ficz­na duetu Phillips/Breitweser wciąż cie­szy nasze oczy? Posłu­chaj­cie.

Komiks „Zabij albo zgiń. Tom 4” kupi­cie w skle­pie wydaw­nic­twa Non Stop Comics.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.