SurRealistyczna audycja o niczym

Fan­ta­zyj­na podróŻ w głąb naj­bar­dziej spa­czo­ne­go umy­słu w pol­skim pod­ca­stin­gu! Expe­ry­ment, zaba­wa dźwię­kiem i muzy­ką. by DJ Sku­ra. Słu­chaw­ki zale­ca­ne. Daj­cie znać co sądzi­cie o takiej for­mie. W sumie dużo zaję­ło zna­le­zie­nie odpo­wied­nich frag­men­tów i skle­je­nie tego w całość. Pamię­taj­cie teŻ o sub­o­wa­niu i łap­ko­wa­niu żTV! *N Nie­ba­wem odci­nek dla miło­śni­ków koko­su – zre­cen­zu­JE­My Michał­ki koko­so­we i kokoski!

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Enkla­wie. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.