Dragon Ball Super. Broly

Legen­dar­ny Super Saiy­anin przy­by­wa na zie­mię wraz z armią Fre­eze­ra. Goku, Vege­ta i spół­ka ponow­nie spró­bu­ją oca­lić Ziemię.

W dzi­siej­szym pod­ca­ście Szy­mas opo­wie o tym, jak w dzie­ciń­stwie wykrzy­ki­wał kame­ha­me­ha i wyja­śni, w jaki spo­sób spę­dzał swo­je abso­lut­nie pierw­sze godzi­ny w inter­ne­cie. Następ­nie zaś zre­cen­zu­je dla Was film z 2018 roku – „Dra­gon Ball Super. Bro­ly”. W jaki spo­sób Toriy­ama wpro­wa­dza Legen­dar­ne­go Super Saiy­ani­na do kano­nu? Co nam zosta­ło po nie­ka­no­nicz­nych przy­go­dach Bro­ly­’e­go? Dla­cze­go zako­cha­łem się w ani­ma­cji w sce­nach wal­ki, za to znie­na­wi­dzi­łem towa­rzy­szą­cą im muzy­kę? Któ­ra sce­na naj­bar­dziej zapa­dła mi w pamięć? Czy po tym sean­sie mam ocho­tę na wizy­tę w kinie na „Dra­gon Ball Super. Super Hero”? Posłuchajcie.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.