Otwarte drzwi – część 2

Pod koniec roku 2011 wydaw­nic­two C&T ura­czy­ło nas kolej­nym zbior­kiem z „zaku­rzo­ną gro­zą”. Tym razem dosta­li­śmy czte­ry nowe­le szkoc­kiej pisar­ki Mar­ga­ret Oli­phant. Sku­ra ponow­nie chciał otwo­rzyć drzwi do Biblio­te­ki Gro­zy, ale oka­za­ło się, że drzwi są… otwar­te! Ba dum psst! I owe „Otwar­te drzwi” Sku­ra czy­tał od koń­ca, jed­nak w dru­giej audy­cji zaczy­na od począt­ku, oma­wia­jąc tyl­ko jed­no opo­wia­da­nie, czy­li pierw­sze i naj­dłuż­sze w zbio­rze pod tytu­łem „Sta­ra Lady Mary” (Old Lady Mary).

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.