Providence. Tom 3

Wraz z trze­cim tomem, dobi­li­śmy w koń­cu do fina­łu „Pro­vi­den­ce” Ala­na Moore­’a. Czy zakoń­cze­nie usa­tys­fak­cjo­no­wa­ło Jer­ry­’e­go? Dla­cze­go przy­wo­łu­je on jed­no­cze­śnie eru­dy­cyj­ne popi­sy i pul­pę rodem ze „Zgro­zy w Inn­swich” Lee? Czy moż­na ten tytuł z czy­stym sumie­niem pole­cić i jeże­li tak, to komu? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku. 

„Pro­vi­den­ce” tom 3 zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.