Sklepik z pytaniami cz. 19

Nie­re­gu­lar­na seria pod­ca­stów, w któ­rych odpo­wia­dam na pyta­nia słu­cha­czy powra­ca z kolej­ną rocz­ni­co­wą serią. Dzi­siaj dowie­cie się mię­dzy inny­mi o tym czy są gdzieś do zna­le­zie­nia moje zdje­cia z mlo­do­sci (pole­cam oglą­dać w odci­nek w ser­wi­sie YouTu­be)? Jakie jest moje podej­ście do róż­ne­go rodza­ju imprez? Jak zmie­nia­ło się ono na prze­strze­ni lat i w jakich naj­czę­ściej bio­rę udział obec­nie? Czy podo­ba mi się zarost? W jakim kie­run­ku według mnie powin­ny pójść “Gwiezd­ne woj­ny”? Jakie naleśniki/pierogi lubię naj­bar­dziej? Czy hawaj­ska to dla mnie piz­za czy abo­mi­na­cja? Czy nagry­wa­nie pod­ca­stów tyl­ko dla wspie­ra­ją­cych moż­na porów­nać do Only­fans, a nagry­wa­nie pod­ca­stow za kasę do pro­sty­tu­cji? Czy udzie­lił­bym wywia­du lub odbył z kimś roz­mo­wę w pod­ca­ście? Jakie moty­wy ze sło­wiań­skiej tema­ty­ki ludo­wej lubię w hor­ro­rach? Czy moim zda­niem mamy szan­sę w koń­cu stwo­rzyć jakiś porząd­ny hor­ror, któ­ry pod­bił­by świat? Czy śle­dzę to co się dzie­je ostat­nio w pol­skiej gro­zie? Czy czy­tam pol­skie hor­ro­ry? Co sądzę o bez­myśl­nym gło­so­wa­niu na książ­ki Ste­phe­na Kin­ga w róż­nych rankingach/konkursach lite­rac­kich? Kie­dy nagram pod­cast oma­wia­ją­cy kolej­ny tom serii “Necro­scop”? Czy jest szan­sa, że zacznę nagry­wać video? Jaka jest moja ulu­bio­na książ­ka Joego Hil­la? Jaki jest mój ulu­bio­ny film nie kino­go­wy? Odpo­wie­dzi na te i inne zagad­ki znaj­dzie­cie w nowym odcin­ku Skle­pi­ku z pytaniami.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.