Pierwsze wrażenia – Runaways

Ory­gi­nal­ne seria­le plat­for­my Hulu oce­nia­li­śmy do tej pory bar­dzo pozy­tyw­nie. W zeszłym tygo­dniu docze­ka­li­śmy się nowej pro­duk­cji z tego wor­ka, któ­ra tym razem jest tak­że przed­sta­wi­cie­lem inne­go wiel­kie­go fil­mo­wo-seria­lo­we­go uni­wer­sum – Marvel Cine­ma­tic Uni­ver­se. Czy serial „Runa­ways” to kolej­ny super­bo­ha­ter­ski akcyj­niak? Czy idzie dro­gą wyty­czo­ną przez „Inhu­mans”? Czy może tym razem uda­ło się zasko­czyć świe­żo­ścią? Czy w nowym seria­lu odnaj­dą się widzo­wie nie zna­ją­cy komik­so­we­go ory­gi­na­łu? O tym i wie­lu innych tema­tach posłu­cha­cie w dzi­siej­szej audycji.

 

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.