Doctor Who. Sylwester Daleków

Show­run­ner „Docto­ra Who”, czy­li Chris Chib­nall, po zakoń­cze­niu trzy­na­ste­go sezo­nu zapo­wie­dział nie jeden, a aż trzy odcin­ki spe­cjal­ne, któ­re mie­li­śmy dosta­wać sys­te­ma­tycz­nie w 2022 roku. Pierw­szy z nich poja­wił się tra­dy­cyj­nie w Nowy Rok i był zaty­tu­ło­wa­ny „Syl­we­ster Dale­ków”. Man­do, Misty i Jer­ry, deli­kat­nie zdzi­wie­ni obec­no­ścią krwio­żer­czej rasy, któ­ra prze­cież nie­daw­no zosta­ła (po raz kolej­ny) znisz­czo­na, zasie­dli do sean­su i dziś Wam o nim opo­wie­dzą. Czy moż­na się­gnąć po tę opo­wieść bez zna­jo­mo­ści wcze­śniej­szych sezo­nów z „trzy­nast­ką”? Na ile czuć tutaj „świą­tecz­ność” odcin­ka? Jak wypa­da motyw pętli cza­so­wej i jakie zmia­ny w sto­sun­ku do kla­sycz­nej wer­sji „dnia świ­sta­ka” zapro­po­no­wał sce­na­rzy­sta? Dla­cze­go uwa­ża­my wątek roman­tycz­ny pomię­dzy głów­ny­mi boha­te­ra­mi odcin­ka za pro­wa­dzo­ny cięż­ką ręką i wyso­ce nie­po­ko­ją­cy? I w koń­cu, jak naszym zda­niem Chib­nall pora­dził sobie z zary­so­wa­niem nowej rela­cji emo­cjo­nal­nej w rodzin­ce Doctor? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Ochnik

http://mistycyzmpopkulturowy.blogspot.com/

Pisarz, scenarzysta komiksowy i słuchowiskowy, bloger. Beznadziejny fan fantastyki, klasycznych animacji studia Warner Bros.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.