Star Wars. Vader na celowniku

Nowo-kano­nicz­ną histo­rię Beler­ta Valan­ce­’a, czy­li wzmoc­nio­ne­go mecha­nicz­nie Łow­cy Nagród, któ­ry pierw­szy raz poja­wił się w komik­sach jesz­cze w latach 70-tych, zaczę­li­śmy w Pol­sce pozna­wać od koń­ca, czy­li od serii „Łow­cy Nagród”. Egmont posta­no­wił jed­nak nie ogra­ni­czać się do tej serii i się­gnąć rów­nież po waż­ną dla posta­ci Valan­ce­’a, sze­ścio­ze­szy­to­wą mini-serię „Vader na celow­ni­ku”, a w wir­tu­al­nym stu­dio spo­tka­li się dziś Man­do i Jer­ry aby o tym komik­sie poroz­ma­wiać. Czy fabu­ła budo­wa­na wokół (kolej­ne­go) polo­wa­nia na Vade­ra może być inte­re­su­ją­ca? Czy fak­tycz­nie dowia­du­je­my się wię­cej o prze­szło­ści, moty­wa­cjach i cha­rak­te­rze łow­cy nagród? Na ile jest to seria auto­no­micz­na i jak wypa­da na tle trzech cią­głych serii wyda­wa­nych u nas obec­nie? O tym wszyst­kim i kil­ku innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym odcinku.

Komiks „Star Wars. Vader na celow­ni­ku” zaku­pi­cie oczy­wi­ście w skle­pie Egmontu.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.