Okręt strachu

W sto sie­dem­dzie­sią­tym pierw­szym Nawie­dzo­nym Pod­ca­ście trio – Jer­ry, Man­do i Szy­mas – omó­wi dla Was chiń­ski hor­ror wyświe­tla­ny w Pol­sce w ramach Fest Maka­bry, tj. „Okręt stra­chu” z 2016 roku. Film opo­wia­da o Lie Chen­chen, któ­ra wbrew woli swo­jej majęt­nej mat­ki, spo­ty­ka się z Yu. W dniu jej uro­dzin chło­pak zapra­sza ją na wyciecz­kę stat­kiem rej­so­wym, w ramach któ­rej para ma wziąć udział w grze o okrą­głą sumę. Na miej­scu oka­zu­je się, że w grze bie­rze udział wyłącz­nie sześć osób, na stat­ku pra­wie nie ma zało­gi, a już pierw­sza atrak­cja w ramach gry to karu­ze­la z Piły 6… A to dopie­ro począ­tek „zaba­wy” 😉 Co obraz Zao Wan­ga ma do zaofe­ro­wa­nia widzom hor­ro­rów? Jak bar­dzo pokrę­co­ny fabu­lar­nie jest to film? Czy nie cier­pi na tym jego dyna­mi­ka? Czy gro­za rodem z Chin prze­mó­wi­ła do naszej trój­ki? Dowie­cie się tego już za chwilę…

Pozo­sta­łe pod­ca­sty i tek­sty o prze­glą­dzie Fest Maka­bra.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.