Locke and Key. tom 2: Łamigłówki

Loc­ke & Key to nad­przy­ro­dzo­ny thril­ler opo­wia­da­ją­cy o trój­ce dzie­cia­ków, któ­rzy są dozor­ca­mi nie­zwy­kłej rezy­den­cji Key­ho­use. W Key­ho­use znaj­du­ją się sekret­ne drzwi, któ­re mają moc trans­for­ma­cji, moc któ­ra cał­ko­wi­cie zmie­nia toż­sa­mość czło­wie­ka. Seria jest dwu­krot­nie nagra­dza­na Bri­tish Fan­ta­sy Award (w 2009 i 2012) oraz wie­lo­krot­nie nomi­no­wa­na do nagro­dy Eisnera.

W dzi­siej­szej audy­cji kon­ty­nu­uje­my dys­ku­sję na temat komik­so­wej serii Joe Hil­la i Gabrie­la Rodri­gu­eza – Loc­ke & Key. Dzi­siej­szym gościem jest Domi­nik „Didi” Jaku­biak – autor blo­ga Cyga­nie w kosmo­sie.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w Radiu SK. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.