Pierwsze wrażenia – Historia Lisey

Przed tygo­dniem spo­tka­li­śmy się aby poroz­ma­wiać o książ­ce „Histo­rii Lisey”, dziś wra­ca­my do tema­tu w ramach pierw­szych wra­żeń z serialu

Czytaj dalej

Quibi – nowa platforma streamingowa – przegląd oferty

W kwiet­niu zade­biu­to­wa­ła nowa plat­for­ma stre­amin­go­wa o nazwie Quibi. Co istot­ne, jest to mobil­na plat­for­ma video dostęp­na legal­nie w Polsce!

Czytaj dalej

Niesamowity Spider-Man 2

Peter i Gwen koń­czą liceum i pró­bu­ją uło­żyć sobie życie. Nie­ste­ty finał star­cia Spi­­der-Mana z Jasz­czu­rem i śmierć kapi­ta­na Sta­cy­’e­go

Czytaj dalej