The Superior Spider-Man. Mój własny najgorszy wróg (tom 2)

Peter Par­ker zmarł w cie­le Otto Octa­viu­sa, zaś Otto żyje dalej w cie­le Pete­ra. Wraz z jego wiel­ką mocą prze­jął tak­że wiel­ką odpo­wie­dzial­ność, licz­nych wro­gów oraz obcych „zna­jo­mych”. Czy nowy Spi­der-Man będzie lep­szy od poprzed­nie­go? Jak zmie­ni swo­je meto­dy dzia­ła­nia? Czy zwy­cię­ży w star­ciu z nową Zło­wiesz­czą szóst­ką, Sępem oraz Masa­krą? Czy znaj­dzie wspól­ny język z Mary Jane? Jak pora­dzi sobie z J. Jona­hem Jame­so­nem? A jak z podejrz­li­wą Car­lą Cooper? Odpo­wie­dzi na te pyta­nia znaj­dzie­cie w komik­sie. W pod­ca­ście zaś wyja­śni­my Wam, czym ta opo­wieść róż­ni się od tra­dy­cyj­nych histo­rii o Pającz­ku, zre­cen­zu­je­my pra­ce nowych rysow­ni­ków oraz zasta­no­wi­my się nad sen­sem uśmier­ce­nia Petera.

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.