Nie czas umierać

Naj­now­sza odsło­na przy­gód słyn­ne­go agen­ta Jej Kró­lew­skiej Mości sta­ła się jed­ną z pierw­szych ofiar pan­de­mii, jeże­li cho­dzi o rynek kino­wy. W kon­se­kwen­cji na pre­mie­rę „Nie czas umie­rać” przy­szło nam cze­kać dwa dłu­gie lata. Domknię­cie pięt­na­sto­let­niej histo­rii Danie­la Cra­iga w roli Jame­sa Bon­da wyma­ga sto­sow­ne­go omó­wie­nia, więc dziś zapra­sza­my na dys­ku­sję o nim w wyko­na­niu dwóch fanów serii, czy­li Seva z Ziem­nia­cza­ne­go Pola Komi­sa­rza Seva oraz Jerry’ego. Jak wspo­mi­na­ją oni swo­je począt­ki z tym cyklem i jak oce­nia­ją poprzed­nie odsło­ny z Cra­giem w roli agen­ta 007? Jakie mie­li ocze­ki­wa­nia wzglę­dem „Nie czas umie­rać” po tra­ile­rach, któ­re zwia­sto­wa­ły powrót posta­ci i wąt­ków ze „Spec­tre”? Czy podo­ba im się nowa, bon­dow­ska pio­sen­ka i autor­ski sznyt reży­se­ra, czy­li zna­ne­go z „True Detec­ti­ve” Cary­’e­go Jojie­go Fuku­na­gii? Jak w roli nowe­go 007 wypa­da Lasha­na Lynch? Czy Ana de Armas zachwy­ci­ła naszą eki­pę tak samo jak więk­szość Inter­ne­tu? Na ile wia­ry­god­nie Lea Sey­do­ux wypa­da w roli wiel­kiej miło­ści Jame­sa Bon­da? I w koń­cu: czy „Nie czas umie­rać” dzia­ła jako osob­ny odci­nek przy­gód Bon­da i spraw­dza się jako pod­su­mo­wa­nie ostat­nich pięt­na­stu lat serii? O tym wszyst­kim i wie­lu innych kwe­stiach posłu­cha­cie w dzi­siej­szym podcaście.

Stre­fa spo­ile­ro­wa: 01:00:40

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Michał Ogrodowicz

https://www.youtube.com/channel/UCgCe_2CiiO7F40K30io9v3Q

Gwiezdne Wojny okiem fana z Wrocławia, regularnie na kanale Ziemniaczane Pole Komisarza Seva.