Azjatycka Noc Grozy Online 2021

W trzy­sta sześć­dzie­sią­tym dzie­wią­tym tygo­dniu nada­wa­nia Jer­ry i Szy­mas uda­ją się w noc­ną podróż do Azji. W Male­zji zbra­ta­my się z wieszcz­ką, by uchro­nić się przed klą­twą. W Indo­ne­zji pozna­my tajem­ni­ce mega­li­tów. W Korei Połu­dnio­wej zaś zoba­czy­my nie tyl­ko postę­pu­ją­cą para­no­ję pew­nej gospo­dy­ni domo­wej, ale i nie­zwy­kłą kolek­cję moty­li jej mał­żon­ka. Za co uwiel­bia­my wyda­rze­nia orga­ni­zo­wa­ne przez Azja­tyc­ki Festi­wal Fil­mo­wy Pięć Sma­ków? Co było moty­wem prze­wod­nim tego­rocz­nej Azja­tyc­kiej Nocy Gro­zy? Czym prze­ra­zi­ła nas suro­wa „Dusza”? Jak moc­no poróż­nił nas „Węzeł śmier­ci”? Dla­cze­go czter­dzie­sto­let­nie „Gdzieś w środ­ku nocy” zasko­czy­ło nas zarów­no for­mą, jak i tre­ścią? Odpo­wie­dzi pozna­cie już za chwi­lę. Tyl­ko w Nawie­dzo­nym Podcaście!

00:01:30 Wstęp o Azja­tyc­kiej Nocy Gro­zy i Festi­wa­lu Fil­mo­wym Pięć Sma­ków
00:15:47 „Dusza” Emi­ra Ezwa­na (2019)
00:43:01 „Węzeł śmier­ci” Cor­ne­lio Sun­ny­’e­go (2021)
01:11:49 „Gdzieś w środ­ku nocy” Ko Young-nama (1981)

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.