Pierwsze wrażenia – Mayans M.C.

Czte­ry lata po fina­le kul­to­we­go dla nie­któ­rych seria­lu „Syno­wie Anar­chii” sce­na­rzy­sta Kurt Sut­ter wra­ca do gry! Uwiel­bia­ny przez widzów temat klu­bów moto­cy­klo­wych ponow­nie zago­ścił na srebr­nym ekra­nie za spra­wą nowe­go seria­lu „May­ans M.C.”. Spin-off opo­wie­ści o eki­pie z Char­ming to zna­jo­ma histo­ria, pola­na ostrym, mek­sy­kań­skim sosem. Ale nie wszyst­ko jest tutaj takie samo jak wcześniej.

Bogu­sia i Man­do wybra­li się na pierw­szą prze­jażdż­kę z May­ana­mi. Mia­ło być krót­ko, a wyszło jak zwykle 😉
Czy boha­te­ro­wie są cie­ka­wi? Cze­go ocze­ku­je­my od kolej­nych epi­zo­dów? Nowi bike­rzy czy zna­ne twa­rze? Dobra zaba­wa czy odgrze­wa­ny kotlet? Let«s ride!!!!!

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.