Morze po kolana

Komiks repor­ta­żo­wy o miło­ści, śmier­ci i nudzie. Marian, któ­re­go miej­ska karie­ra-uciecz­ka zakoń­czy­ła się na kil­ku seme­strach polo­ni­sty­ki (roz­pił się), wra­ca do swo­jej wsi nad morze, do kole­gów, któ­rzy nigdy nie mie­li zamia­ru wyjeż­dżać w poszu­ki­wa­niu lep­sze­go życia. Tak wydaw­ca opi­su­je komiks dwóch Mar­ci­nów: Podol­ca i Koło­dziej­czy­ka. A w dzi­siej­szej audy­cji Sku­ra odpo­wia­da na pyta­nie jak komiks przed­sta­wia nad­mor­skie mia­stecz­ko poza sezo­nem. Jaką rolę odgry­wa­ją tu kolo­ry oraz w jakiej kon­wen­cji przed­sta­wio­ny jest los gru­py przy­ja­ciół, któ­ra wege­tu­je kie­dy wyjeż­dża­ją tury­ści. Gościn­nie kil­ka słów wtrą­ci bab­cia Żar­ło­ka, któ­ra dosta­ła ów komiks do przeczytania.

Sku­rę może­cie wspie­rać na patronite.pl/skura

Łukasz Skura

Kiedyś SKura, dzisiaj już Żarłok - pożera filmy, książki, płyty a przede wszystkim testuje dobre i złe żarcie na ŻTV. W wolnych chwilach katuje ludzi swoją niestrawną gitarą.