The Boogeyman – podcast

W pią­tek, 2 czerw­ca na ekra­nach kin zago­ścił hor­ror Roba Sava­ge­’a „Boogey­man”, będą­cy ekra­ni­za­cją opo­wia­da­nia Ste­phe­na Kin­ga „Czar­ny Lud” ze zbio­ru „Noc­na zmia­na”. W ocze­ki­wa­niu na to wyda­rze­nie, Blo­ody Dis­gu­sting i Blo­odyFM nawią­za­ły współ­pra­cę z 20th Cen­tu­ry Stu­dios. W ramach nie­ty­po­wej pro­mo­cji fil­mu otrzy­ma­li­śmy czte­ry ama­tor­skie ale ofi­cjal­ne słu­cho­wi­ska. Czte­ry  ory­gi­nal­ne histo­rie inspi­ro­wa­ne fil­mem oraz opo­wia­da­niem Kin­ga, sku­pio­ne wokół tytu­ło­wej isto­ty, któ­ra cze­ka w ciem­no­ści. Wśród czte­rech pod­ca­stów znaj­du­ją się Cre­epy, Sca­re You to Sle­ep, May­fa­ir Wat­chers Socie­ty i The Losers» Club: A Ste­phen King Podcast.

W wir­tu­al­nym stu­diu Radia SK spo­tka­li się Hubert „Man­do” Span­dow­ski i Michał „Jer­ry” Rako­wicz by poroz­ma­wiać o tych czte­rech ory­gi­nal­nych waria­cjach na temat „Boogey­ma­na”

Jeże­li podo­ba ci się to co robię to możesz mnie wes­przeć na
https://patronite.pl/radiosk

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.