Z archiwum X – 11x10 – My Struggle IV

Oto i on. Wiel­ki finał jede­na­ste­go sezo­nu, a może nawet całe­go seria­lu. Czy fak­tycz­nie pozna­my odpo­wie­dzi na pyta­nia z pierw­szych trzech odsłon „My Strug­gle”? Czy finał zma­że nega­tyw­ne odczu­cia po pilo­cie bie­żą­ce­go sezo­nu, czy może oka­że się, że Chris Car­ter nazbyt dosłow­nie wziął sobie do ser­ca tytuł i będzie znę­cał się nad widza­mi? Jak podo­ba­ły się nam roz­wią­za­nia fabu­lar­ne, tem­po i zwień­cze­nie wie­lu istot­nych wąt­ków? Jaka przy­szłość cze­ka serial, jakie sce­na­riu­sze kon­ty­nu­acji bie­rze­my pod uwa­gę i co wspól­ne­go z nimi mają mutan­ci? I w koń­cu: któ­re ele­men­ty nas poróż­ni­ły i jak oce­nia­my cało­ścio­wo zakoń­czo­ną serię. Dużo pytań, burz­li­wa dys­ku­sja i pewien pomysł na przy­szłość tej dzie­się­cio­od­cin­ko­wej serii pod­ca­stów, któ­ra zale­ży tak­że od Waszej posta­wy, Dro­dzy Słu­cha­cze. Posłu­cha­cie? Pomożecie?

Hubert Spandowski

http://radio-sk.blogspot.com/

Fanatyk Stephena Kinga. Współautor polskiego serwisu Kinga. Miłośnik filmu (głównie fantastyki i B-klasowych horrorów), nałogowy pochłaniacz seriali, książek i komiksów. Nieuleczalny kolekcjoner. Bywalec konwentów lubiący integrację miedzyfandomową. Wielki fan Star Wars w każdej postaci.

Bogusia Szewczyk

Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania księgarka, z przypadku podcasterka. Wieczna entuzjastka wszystkiego, co ma związek z sensacją i szeroko rozumianą fantastyką. Fanka The X files na zawsze!! Niereformowalna gaduła, gotowa zamęczyć was rozedrganym z emocji słowotokiem.

Szymon Cieśliński

http://nekropolitan.blogspot.com/

Cierpiący na wieczny brak czasu literaturoznawca, germanista, dziennikarz, podcaster. Czyta horrory, kształci nowe pokolenia studentów, ogląda horrory, tłumaczy techniczne teksty, gra w horrory, pracuje z dziećmi, bada horrory, uprawia urban exploration i geocaching. Dodatkowo udziela się wszędzie, gdzie tylko go zaproszą, a co sobotę na swoim blogu publikuje nowy Nawiedzony Podcast. O horrorze oczywiście.

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.