Miasto i rzeka

W 2018 roku Dom hor­ro­ru dołą­czył do gro­na wydaw­nictw, któ­re mają w swo­im port­fo­lio jed­no z naj­go­ręt­szych obec­nie nazwisk na pol­skim ryn­ku gro­zy. Woj­tek Gunia opu­bli­ko­wał bowiem u nich dwie mini powie­ści, wyda­ne pod wspól­nym szyl­dem „Mia­sto i rze­ka”. Paweł z Micha­łem książ­kę prze­czy­ta­li i posta­no­wi­li o niej pody­sku­to­wać. Czy całość trzy­ma poziom „Powro­tu” i „Nie ma wędrow­ca”? Czy autor czymś czy­tel­ni­ków zasko­czył? Czy Kar­pie znów będą narze­ka­ły na pol­ską gro­zę? Prze­ko­naj­cie się sami!

Uwa­ga, roz­mo­wa zawie­ra solid­ną por­cję spoilerów.

Pod­cast uka­zał się pier­wot­nie w ser­wi­sie Car­pe Noc­tem. Sko­men­tuj pod pier­wot­nym postem!

Michał Rakowicz

Redaktor Carpe Noctem i współtwórca Konglomeratu podcastowego. Miłośnik horroru, kryminału i fantastyki w niemal każdej postaci, nieustannie walczący z pokusą dokupienia kolejnej książki i komiksu do systematycznie puchnącej kolekcji.

Paweł Mateja

http://carpenoctem.pl

Redaktor Carpe Noctem, pisarz, Ślązak, informatyk.